עדכונים אודות אירועי 'להקדים תזונה לתרופה'

שימו לב - הרשמה בטופס זה אינה מהווה הרשמה או הרשמה מוקדמת
לאירועי 'להקדים תזונה לתרופה',
אלא - מקנה אפשרות לקבל עדכון בנוגע למועדים,
הטבות שניתן לממש בעת ההרשמה המוקדמת, 
וקבלת חומרים שישלחו לאחר הכנס (למשתתפים)!